shake things up.jpg

ช่วงนี้เป็นช่วงของ วันปีใหม่ของชาวจีน เกาหลี เวียดนาม และประเทศอื่นๆอีกมากมายที่ร่วมฉลองวันปิใหม่จีน หรือวันตรุษจีน เพราะฉะนั้นก็เกี่ยวข้องกับคำสำนวนสุภาษิต คือการ เริ่มต้นใหม่ และหาสิ่งใหม่ๆ เช่นการจัดย้ายห้องนอนเป็นต้น

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s