Resolution.jpg

ปณิธาน หมายถึง ความตั้งใจที่เราอยากจะทำอะใรบางอย่างด้วยความมุ่งมั่นสุดความสามารถ ส่วนใหญ่จะใช้กับการตั้งปณิธานปีใหม่ ที่บอกความตั้งใจของเราว่าอยากจะทำอะใรในปี 2017 ที่จะถึงนี้ ขอให้เราตั้งใจ มุ่งมั่นที่จะทำอย่างเช่น ข้อสอบที่เราจะต้องเจออีกไม่นานนี้ เราก็ควรที่จะตั้งปณิธาน ว่าจะต้องทำข้อสอบให้ได้

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s