Diversity.jpg

ความหลากหลายคือการมีหลายรูปแบบ หลายประเภท และหลากความคิด ความหลากหลายของกลุ่มชนชาติและวัฒนธรรมก็มีอยู่ในกลุ่ม หรือองค์กรใดๆ ได้
ความหลากหลายก็อยู่รอบๆตัวเราในชุมชน และโรงเรียนของเรา พวกเราทั้งหมดทุกคนที่นี่ก็เป็นตัวแทนของความหลากหลาย มีหลายคนที่นี่ที่มาจากต่างเชื้อชาติและ เผ่าพันธุ์ ผู้คนที่นี่มีหลายวัฒนธรรม และความคิด การที่มีความหลากหลายนี้เองที่ทำให้เราเรียนรู้ซึ้งกันและกัน ถ้าโลกนี้ไม่มีความหลากหลาย ก็คงจะเป็นสถานที่น่าเบื่อมาก
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s