reckless

ไม่ยั้งคิด ไม่รอบคอบ ประมาท ขาดสติ จะอยู่ในความหมายของคำๆนี้ เป็นการที่กระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยปราศจาก
การใตร่ตรองให้ดีก่อน การกระทำนั้นอาจก่อนให้เกิดอันตรายต่อชีวิตได้ทุกวินาที การที่ไม่สวมหมวกนิรภัยแล้วขับขี่รถมอเตอรไซค์ก็เป็นการกระทำที่ประมาท และไม่ยั้งคิด เพราะเราใช้ถนนที่มีการจราจรแออัดมาก

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s