Go the extra mile

ก็คือการที่เราทำในสิ่งที่เกินเป้าหมายที่เราวางไว้นั่นเอง เพราะฉะนั้นเมื่อเราตั้งใจเรียนมากกว่าปกติ มากกว่าเดิมเกินเป้าที่วางไว้เราก็จะทำคะแนนในห้องสอบได้ดีขึ้นนั่นเอง
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s