careful

วันนี้คำศัพท์คือคำว่า  ระมัดระวัง ความหมายก็คือเวลาเราสนใจบางสิ่งบางอย่างด้วยความตั้งใจ เพื่อว่าจะไม่เกิดความผิดพลาดขึ้น  จะเกิดอะใรขึ้นถ้าเราไม่ระมัดระวัง? เราก็คงทำผิดพลาด แล้วความผิดพลาดนั้นก็ไม่ดี
แล้วทำไมพวกเราต้องมีความระมัดระวังในสัปดาห์นี้เป็นพิเศษ ก็เพราะว่าเรามีการสอบสัปดาห์นี้ ดังนั้นเราจึงต้องมีความระมัดระวังในการอ่านข้อสอบ ในการฟังคำสั่งของคุณครู และเขียนอย่างระมัดระวัง แต่เราก็ควรจะระมัดระวังอยู่เสมอไม่ว่าทำข้อสอบหรือไม่ก็ตาม

ขอให้โชคดีในการสอบสัปดาห์นี้และขอให้มีความระมัดระวังด้วย
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s