roll the dice.jpg

หมายถึง การที่เราต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้าหากเราตกอยู่ในสถานการณ์ที่มีหลายตัวเลือก แต่ต้องเลือกแค่1 อย่างเท่านั้น และถ้าเราเองก็ไม่แน่ใจในผลที่ตามมาด้วย ดังนั้นเราอาจจะพูดว่า สุ่มเลย เพราะการทอยลูกเต๋าเราไม่รู้
ว่าเราจะได้ตัวเลขอะใรเมื่อมันตกลงไปนั่นเอง เพราะฉะนั้น สำนวนนี้ก็เป็นเพียงแค่สำนวนไม่จำเป็นต้องทอยลูกเต๋าจริงๆ เพียงแต่เป็นการบอกให้ตัดสินใจเลือก

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s