listen to music

การฟังดนตรีสามารถช่วยให้เรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้น เพียงแค่เลือกเพลงที่เราชอบ และฟังเพลงนั้นบ่อยๆ ก็จะเข้าใจเพลงได้มากขึ้น แต่ก็อย่าลืมที่จะใช้ประโยควลี และคำที่ได้จากเพลงนั้นในชีวิตประจำวันด้วยจะฝึกให้เราไม่ลืมคำศัพท์ในสมองนั่นเอง

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s